NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

NEWAG S.A. z umową na WKD

W ciągu naj­bliż­szych dwóch lat NEWAG S.A. dostar­czy War­szaw­skiej Kolei Dojaz­do­wej 6 nowych Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych. Dzi­siaj w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Mazowieckiego […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x